Opbrengst kalender

Natuurbegraafplaats Schapenmeer heeft haar eigen “bijzondere dagen” kalender. De opbrengst hiervan gaat naar de bescherming van bijen.

De rol van bijen in de natuur:

Bijen verzamelen nectar en stuifmeel van bloemen. Ze doen dat omdat dit het voedsel is voor zichzelf en hun larven. Maar voor planten heeft deze voedselvergaring een andere functie. Doordat bijen stuifmeel verzamelen van een bloem en vervolgens een andere bloem bezoeken komt dit stuifmeel op de stamper.
Daardoor wordt de bloem bevrucht en kan deze zaden vormen. We noemen dit bestuiving. Deze zaden zijn essentieel voor het voortbestaan van de plant want zo ontstaan nakomelingen. De vele soorten zaadplanten op de wereld zouden niet bestaan als er geen bijen zouden zijn.

Van de honderd voedselgewassen, die 90 procent van alle voedsel in de wereld leveren, wordt 70 procent bestoven door bijen. Denk bijvoorbeeld maar aan bonen, courgette, pompoen, appels en peren, amandelen en zelfs chocolade!

Bijen worden wereldwijd bedreigd:

Net als veel andere Nederlandse flora en fauna hebben bijen te lijden onder verzuring, vermesting en versnippering van natuurgebieden. Er zijn daarnaast enkele mogelijke oorzaken te noemen die speciaal voor bijen van belang zijn.

 

  • Verarming van de flora. Het aantal plantensoorten en de dichtheid aan bloemen zijn afgenomen. Dit geldt met name voor het agrarisch gebied: intensivering en schaalvergroting van de landbouw hebben een sterke afname van bloemenrijkdom in het landschap tot gevolg gehad. Hierdoor kunnen bijen minder voedsel vinden.
  • Het landschap bevat minder ‘kleine landschapselementen’. Het Nederlandse landschap is uniformer en strakker ingericht, waardoor ‘rommelige plekjes’ verdwijnen en variatie in habitat verdwijnt.
  • Doordat bijen afhankelijk zijn van een leefgebied waarin zowel de voedselplanten als de nestelgelegenheid op korte afstand van elkaar liggen, is deze insectengroep extra gevoelig voor versnippering van leefgebieden.

De bijenstichting:

De bijenstichting wil met voorlichting en educatie, kennis over ( wilde) bijen en hommels verspreiden. Ze stimuleert en ondersteunt lokale initiatieven zoals het zaaien van bloemen en drachtplanten en het aanleggen van nestgelegenheid voor wilde bijen. Ook helpt ze boeren, bedrijven en overheden bij het maken van een bij-vriendelijk beleid.

Het Landelijk Bijen Educatiecentrum is gevestigd in Vorden. In de boerderij worden diverse bijen gerelateerde workshops gegeven. Daarnaast ligt een boomgaard met diverse fruitbomen, demonstratievelden en bloemen borders met bij-vriendelijke planten. Ook vind je hier onder andere een bijenstal, bijenhotels en een insectenmuur.

Schapenmeer en de bijen:

Natuurbegraafplaats Schapenmeer wil een bijdrage leveren aan duurzame natuur nu en in de toekomst. We willen met de opbrengst van de kalender de bijenstichting steunen. Ook willen we nest en schuilgelegenheden rondom de heide gaan aanbrengen. We houden u hiervan op de hoogte met onze nieuwsberichten. Wilt u meer lezen over ons natuurbeheer?

Uw vrijwillige bijdrage mag gestort worden op: NL71 RABO 0365565199 t.n.v. natuurbegraafplaats Schapenmeer  ovv kalender Schapenmeer.